Mariusz Urban


O usunięcie artykułów 256 i 257 kk


Kwestie narodowościowe, etniczne, rasowe czy wyznaniowe z natury są sporne. Penalizacja publicznego nawoływania do nienawiści, znieważania w takich sprawach jest zatem stronnicza i wątpliwa. Zagadnień tych nie można rozstrzygnąć bez rozważenia argumentacji ideowej czy politycznej, co jest sprzeczne z istotą wymiaru sprawiedliwości. To samo dotyczy ocen systemów ustrojowych. Kształtowanie modelu ustrojowego jest zagadnieniem politycznym i szeroko rozumianej edukacji, wynikającym z określonej cywilizacji i tradycji.

Art. 256 i 257 kk pozwalają na dowolność ich stosowania. Stwarza to uprzywilejowaną sytuację mniejszościom mogącym osłaniać działania sprzeczne z interesami narodowymi i państwowymi, z dobrymi obyczajami społeczności, wśród której zamieszkują. Dlatego przepisy regulujące stosunki między ludźmi powinny opierać się na równości podmiotów. Stanowiłoby to przywrócenie stanu z kodeksu karnego z 1932 r., który nie przewidywał karania publicznego nawoływania do nienawiści, znieważenia, propagowania określonych systemów ustrojowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich, wystąpieniem z dnia 4 grudnia 2003 r. do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego, zwrócił się o rozważenie zmiany art. 257 kk, aby przestępstwo to obejmowało również poniżenie. Tendencja do rozszerzania penalizacji w tych sprawach będzie prowadzić do dalszego ograniczania prawa do wolności słowa, nauk, a dalej do powstawania nowych napięć i konfliktów.

Poglądy oraz działalność prowadzona środkami politycznymi nie powinny być przedmiotem represji prawnej, niezależnie od ich oceny. Uzasadnione jest zatem odejście od rozwiązań mających źródło w prawodawstwie z czasów komunistycznych.


Styczeń 2004 r.


Wniosek z dnia 27 stycznia 2004 r. Mariusza Urbana do Rady Ministrów o zgłoszenie inicjatywy ustawodawczej usunięcia art. 256 i 257 kk.


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl