English

Mariusz Urban


Międzymorze - problem urealnienia koncepcji


Nazwa Międzymorze jest politycznym określeniem obszaru pomiędzy morzami: Bałtyckim, Czarnym i Adriatykiem. Dotyczy koncepcji zorganizowania Europy Środkowej jako odrębnego podmiotu polityki międzynarodowej.

Generalnie na obszarze Międzymorza elementy scalające są słabsze od dezintegrujących. Istnieje swoista równowaga nie dająca podstaw do jedności. Nie chodzi bowiem tylko o relacje Polski z innymi narodami, ale i pomiędzy nimi i z kolei poszczególnych narodów Europy Środkowej z innymi potencjami europejskimi.

O słabości koncepcji Międzymorza świadczy to, że w najnowszej historii nie było realnego odniesienia do takiego rozwiązania. Spośród podmiotów politycznych tego obszaru najbardziej istotne jest stanowisko polskie. Tak też było i jest przy transformacji systemu jałtańskiego w nowy. Przy obecnym potencjale Polski, wobec procesu globalizacji, jest to niewystarczające do zachowania podmiotowości narodów Europy Środkowej.

W Europie proces globalizacji odbywa się pod dominacją francusko-niemiecką. W perspektywie jest utworzenie Eurazji opartej na osi Paryż - Berlin - Moskwa. Przy czym trzeba zauważyć, że w wypadku kryzysu, rozkładu Unii Europejskiej, jest przygotowywana koncepcja Instytutu Schillera, faktycznie będąca odmianą ofensywnej koncepcji niemieckiej.

Nowy czynnik, istotny w polityce europejskiej, ujawnił się na tle konfliktu o formułę i kierownictwo nowego porządku światowego. Stany Zjednoczone, które w perspektywie miały zostać sprowadzone do jednego z elementów nowego systemu, podjęły próbę przejęcia pełnego kierownictwa. Na płaszczyźnie europejskiej skutkuje to poszukiwaniem przez USA przeciwwagi koncepcji francusko-niemieckiej. Węzłowym obszarem jest to co określamy Międzymorzem. Zatem jest problem podjęcia ryzyka wprowadzenia czynnika amerykańskiego do koncepcji Międzymorza i wykorzystania międzynarodowego antagonizmu do obrony własnej tożsamości.


Luty 2004 r.


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl