Wniosek z dnia 9 czerwca 2004 r. Mariusza Urbana do Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni o wszczęcie postępowania


Mariusz Urban
[...]
Sopot, dnia 9 czerwca 2004 r.
   Prezes
Sądu Rejonowego w Gdyni
Barbara Nowacka
Plac Konstytucji 5
81-354 Gdynia  W N I O S E K
o   w s z c z ę c i e   p o s t ę p o w a n i a

W n o s z ę   o :

- o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec ASR Radosława Wyrwasa.


U z a s a d n i e n i e


W dniu 4 czerwca 2004 r. byłem obecny na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzonej przez ASR Radosława Wyrwasa w sprawie przeciwko panu Klaudiuszowi Wesołkowi (sygn. akt VIII K 369/04).

W trakcie procedowania sędzia-przewodniczący zapytał o podanie charakteru mojej obecności. Zgodnie z prawdą udzieliłem odpowiedzi, iż przebywam w charakterze publiczności. Analogicznej odpowiedzi udzieliła inna, obecna na sali osoba. W tym zakresie indagacja znajduje zakotwiczenie w art. 371 § 1 i § 2 kpk. Jednakże sędzia-przewodniczący zażądał ode mnie oraz tejże osoby podania danych osobowych - nazwiska. Taka indagacja podstawy prawnej nie posiada.

Sąd może bowiem zadawać takie pytania wyłącznie uczestnikom procesu. Wobec członków publiczności takie uprawnienie nie przysługuje. Taka konstatacja wynika z analizy kodeksu postępowania karnego oraz ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Jakkolwiek uprawnienie do żądania podania danych pojawia się w sytuacji określonej art. 49 psp, ewentualnie także art. 48 psp oraz 356 § 3 kpk, to jednakże opisane powyższymi normami stany faktyczne nie zachodziły.

Wymaga zaznaczenia, że wedle obecnej koncepcji prawnej państwa organ - w tym przypadku sąd - może funkcjonować tylko w zakresie i na podstawie norm statuowanych. W pozostałym zakresie wszelkie jego działania są bezprawne.

Mając na uwadze powyższe okoliczności wnoszę jak w petitum.


  Mariusz Urban


 • IPN przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi


 • Ruch Narodowy
  skr. poczt. 55
  81-701 Sopot 1
  e-mail:
  poczta@RuchNarodowy.pl
  http://www.RuchNarodowy.pl