Zażalenie Mariusza Urbana do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku


Mariusz Urban
ul. Parkowa 22/2A
81-726 Sopot
Sopot, dnia 18 stycznia 2006 r.
 
   Sąd Apelacyjny
w Gdańsku

za pośrednictwem

Sądu Okręgowego
w Gdańsku  Z A Ż A L E N I E

na nie załatwienie przez Sąd Okręgowy w Gdańsku sprawy zawartej we wniosku złożonym w dniu 7 listopada 2005 r.

  1. Zaskarżam wyżej oznaczoną bezczynność w całości;
  2. Zarzut:
    - naruszenie prawa materialnego tj. art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, polegające na nie załatwieniu sprawy pomimo upływu ustawowego terminu;
  3. Wskazując na powyższy zarzut wnoszę o:
    - udzielenie informacji publicznej.


U z a s a d n i e n i e

Bezczynność Organu I Instancji jest bezzasadna.

W dniu 7 listopada 2005 r. został złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pomimo upływu terminu 14 dni, określonego art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, żądana informacja nie została udzielona. Jednocześnie żadne rozstrzygnięcie nie zostało doręczone.

Osobnym zagadnieniem jest dyspozycja art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 
 

Mariusz Urban
 


Wniosek Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku o udzielenie informacji publicznej, 7 XI 2005


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 20 I 2006

Odwołanie Mariusza Urbana od decyzji Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 6 II 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 16 II 2006

Pismo Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 28 II 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku, 8 III 2006


Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego do Prezesa Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 14 III 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 27 III 2006

Pismo wyjaśniające Mariusza Urbana do Sądu
Okręgowego w Gdańsku, 14 IV 2006


Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, 17 V 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 1 VI 2006

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku do Ministra
Sprawiedliwości, 8 VI 2006


Decyzja Ministra Sprawiedliwości, 26 VII 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 20 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 21 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 10 X 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 27 X 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 30 XI 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 14 XII 2006

Pismo procesowe Mariusza Urbana w postępowaniu
odwoławczym, 31 I 2007Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl