Pismo wyjaśniające Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego w Gdańsku


Mariusz Urban
ul. Parkowa 22/2A
81-726 Sopot
Sopot, dnia 14 kwietnia 2006 r.
 
  
 
Sygn. akt Adm.-050-53/05
Sąd Okręgowy
w Gdańsku  P I S M O
w y j a ś n i a j ą c e

Stanowisko wyrażone powiadomieniem z dnia 27 marca 2006 r. - doręczonym w dniu 10 kwietnia 2006 r. - jest niezasadne.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 uddip: Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. W tym aspekcie na ewentualne przekształcenie wniosku w/w norma przydziela zainteresowanemu 14 dni. W konsekwencji wyznaczenie wskazanym pismem terminu 7 dni jest contra legem.

Ponadto rzeczona ustawa pozostawienia wniosku bez rozpoznania - jako następstwa bezczynności zainteresowanego lub przedłożenia niedostatecznie przekształconego wniosku - nie przewiduje. Prawidłowe procedowanie wymusza więc na organie - w takim wypadku - wydanie decyzji: Należy w tym miejscu dodać, iż umorzenie postępowania następuje - na podstawie art. 16 ust. 1 - w drodze decyzji administracyjnej (T. A. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2002, s. 158).

Jednocześnie żądanie Sądu Okręgowego - podania danych wyliczonych w powiadomieniu - wyczerpuje konstrukcję petitio principi. Oznacza to, że zainteresowany uzyskaniem informacji publicznej ma niejako sam ją sobie udzielić. Sąd Okręgowy domaga się bowiem podania informacji publicznych znajdujących się w jego dyspozycji. Pominąwszy kwestię nazwiska oskarżonego, są to informacje publiczne, do których udostępnienia jest on ustawowo zobligowany.

Podkreślenia wymaga i to, że sygnatura pod którą toczyła się niniejsza sprawa przed Prokuraturą Okręgową w Gdańsku, ewentualnie sygnatura sprawy przed sądem stanowią informacje publiczne znajdujące się w dyspozycji sądu. Wreszcie odnośnie niektórych z informacji publicznych - jakich kwestionowane powiadomienie żąda - to sąd jest ich nie tyle nawet dysponentem, co kreatorem. Materia właściwości sądu rozpoznającego sprawę, czy przydzielenia sprawie sygnatury zawiera się bowiem w sferze władczej tylko sądu.

Nadto postępowanie karne - niezależnie od finalnego zakończenia, czy procesowego zaawansowania - toczyło się albo przed Sądem Rejonowym w Gdańsku lub Sądem Okręgowym w Gdańsku. W obu przypadkach organem właściwym do udzielenia informacji publicznej jest Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Oczywiście zrozumiałym jest, że w określonym stanie faktycznym efektywne wydobycie informacji publicznej jest czasochłonne i związane z kosztami. Wiąże się to z koniecznością zanalizowania znacznej grupy danych oraz ich zestawienia w oczekiwaną informację publiczną. Nawet jednak wtedy przetworzenie danych jest obowiązkiem organu. Obowiązek ten nie może być transferowany na wnioskodawcę. Takie działanie doprowadziłoby do faktycznej anihilacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Co najwyżej zastosowanie znajdować może dyspozycja art. 15 uddip. Norma ta upoważnia organ do zażądania - gdy przetworzenie informacji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów - od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W realiach niniejszej sprawy Sąd Okręgowy nie wskazał jednak niemożności wyjednania rzeczonej informacji publicznej bez konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. Tym bardziej nie wskazano, aby jakiekolwiek działania w tym względzie zostały w ogóle podjęte.

 
 

Mariusz Urban
 


Wniosek Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku o udzielenie informacji publicznej, 7 XI 2005


Zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 18 I 2006

Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 20 I 2006

Odwołanie Mariusza Urbana od decyzji Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 6 II 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 16 II 2006

Pismo Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
28 II 2006


Pismo Sądu Okręgowego do Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku, 8 III 2006


Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego do Prezesa Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 14 III 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 27 III 2006

Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, 17 V 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 1 VI 2006

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku do Ministra
Sprawiedliwości, 8 VI 2006


Decyzja Ministra Sprawiedliwości, 26 VII 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 20 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 21 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 10 X 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 27 X 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 30 XI 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 14 XII 2006

Pismo procesowe Mariusza Urbana w postępowaniu
odwoławczym, 31 I 2007Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl