Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości


Mariusz Urban
ul. Parkowa 22/2A
81-726 Sopot
Sopot, dnia 1 czerwca 2006 r.
 
  

Sygn. akt Adm.-050-53/05
Minister Sprawiedliwości
Warszawa

za pośrednictwem

Sądu Okręgowego
w GdańskuO D W O Ł A N I E

od decyzji z dnia 17 maja 2006 r. w przedmiocie umorzenia postępowania, doręczonej w dniu 23 maja 2006 r.

 1. Z a s k a r ż a m   powyższe rozstrzygnięcie w całości.

 2. Z a r z u t y   odwoławcze:

  1/ naruszenie prawa postępowania tj.:
  a/ art. 13 ust. 1 uddip,
  polegające na nie udostępnieniu wnioskodawcy informacji publicznej w terminie do 14 dni;

  b/ art. 14 ust. 2 uddip,
  polegające na zażądaniu od wnioskodawcy dodatkowych danych pomimo, że informacja publiczna może być udostępniona w oparciu o dane zawarte we wniosku inicjującym postępowanie.

 3. Wskazując na powyższe zarzuty   w n o s z ę   o :

  - uchylenie decyzji i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania.


U z a s a d n i e n i e

Orzeczenie jest oczywiście bezzasadne.

Podkreślenia wymaga, że dane zawarte we wniosku rozpoczynającym postępowanie pozwalały na przetworzenie informacji publicznej. Jednakże Organ I Instancji swoje ustalenia ograniczył do liczby aktów oskarżenia wniesionych w 2001 r. do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Inne czynności nie zostały dokonane, a przyczyn tego w uzasadnieniu nie podano.

Kwestionowane orzeczenie niweluje sens ustawy o dostępie do informacji publicznej. Organ I Instancji zażądał bowiem podania danych znajdujących się w jego dyspozycji. Zarówno sygnatura sprawy oraz sąd do którego akt oskarżenia wniesiono stanowią informację publiczną - w posiadaniu której jest tenże sąd. Pominąwszy więc koincydencję, takimi danymi nie dysponuje osoba nie uczestnicząca w danym procesie. Wreszcie owo żądanie domaga się od wnioskodawcy niejako "wyręczenia" organu w spełnieniu ustawowego obowiązku. Zachodzi zatem obawa, że wskazane obejście ustawy stanowić będzie swoiste "wyjście bezpieczeństwa" dla podmiotów pragnących pole swej aktywności uniejawnić.

Akceptacja powyższej praktyki spowoduje anihilację ustawy o dostępie do informacji publicznej. Aksjologia regulacji sprowadza się bowiem do społecznej kontroli rozstrzygnięć - transparentności i klarowności funkcjonowania państwa, tutaj wymiaru sprawiedliwości.

Organ I Instancji zdołał jedynie ustalić ilość aktów oskarżenia wniesionych w 2001 r. do Sądu Okręgowego. W uzasadnieniu nie podano ile w 2001 r. aktów oskarżenia wniesiono przeciwko osobom z pierwszą literą nazwiska "S". Nie podano także ile w 2001 r. aktów oskarżenia wniesiono przeciwko osobom z pierwszą literą nazwiska "S" i jednocześnie imieniem "Wojciech". Nie podano również ile z tych aktów oskarżenia wniesiono przeciwko osobie z pierwszą literą nazwiska "S" i jednocześnie imieniem "Wojciech" będącej "prezesem TeleAdresonu".

Ponadto takowych ustaleń wobec aktów oskarżenia wniesionych w 2001 r. do Sądu Rejonowego w Gdańsku - na co Organowi I Instancji pozwala art. 22 par. 3 usp - Sąd Okręgowy również nie poczynił.

Tym samym zakres minimalnych czynności - stanowiących następstwo danych podanych we wniosku inicjującym procedowanie - nie został dokonany przez Sąd Okręgowy.

Wskazać należy, że odszukanie żądanego orzeczenia nie powinno generować trudności. Pośród podanych na liczbę 452, akty oskarżenia przeciwko osobie z pierwszą literą nazwiska "S" - wedle ogólnej prawidłowości statystycznej - obejmują do 35. Wszystkie te nazwiska zawarte są w repertorium roku 2001 r., które znajduje się w Sądzie Okręgowym (zwykle w sekretariacie danego wydziału). Liczba zaś aktów oskarżenia, przeciwko osobie z pierwszą literą nazwiska "S" i jednocześnie imieniem "Wojciech" - wedle ogólnej prawidłowości statystycznej - obejmuje do 4. Wszystkie te imiona (i nazwiska) zawarte są w repertorium roku 2001 r., które znajduje się w Sądzie Okręgowym. Owo zweryfikowanie nie jest czynnością czasochłonną, ani wymagającą dodatkowych kosztów. Tym bardziej koncepcja Organu I Instancji, żądające dodatkowych danych, jawi się jako niezrozumiała.

Wreszcie, zweryfikowanie repertorium pozwoliłoby ustalić, czy w 2001 r. przeciwko "Wojciechowi S." został skierowany jakikolwiek akt oskarżenia. W przypadku bowiem negatywnego ustalenia przestałaby istnieć potrzeba jego pogłębienia w aspekcie "prezes TeleAdresonu".

Może się jednak okazać - po sprawdzeniu repertorium - że w 2001 r. wpłynął akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi S. lub kilku osobom tak zindywidualizowanym. Jednak i wtedy zakres czynności, jakie Organ I Instancji ma obowiązek podjąć nie jest znaczny. W tym ujęciu status Wojciecha S., jako prezesa TeleAdresonu zawarty jest w akcie oskarżenia. Dane te są także aktualizowane i odnotowywane w protokole rozprawy (przed otwarciem przewodu). Są one wreszcie zlokalizowane nawet w protokole przesłuchania podejrzanego.

Reasumując, przetworzenie wskazanych danych w informację publiczną nie jest skomplikowane. Dopiero niemożność wyekstraktowania informacji publicznej w oparciu o wskazane dane pozwala organowi żądać ich uzupełnienia. Wcześniejsze takie żądanie ustawowo nie jest zakotwiczone.

Niezależnie od powyższego, zasygnalizowania wymaga dotychczasowe procedowanie.

Przedmiotową decyzją uznano informację jako publiczną. Wcześniej, pismem z dnia 20 stycznia 2006 r. Sąd Okręgowy zanegował charakter informacji jako publicznej.

Rozstrzygnięcie to zawiera strukturę orzeczenia wynikającą z uddip oraz kpa. Natomiast pismem z dnia 20 stycznia 2006 r. Organ I Instancji kwestię rozpoznał z całkowitym pominięciem wymogów proceduralnych.

Decyzja została wydana w dniu 17 maja 2006 r. Natomiast wniosek inicjujący złożony został w dniu 7 listopada 2005 r. Tym samym orzekanie zajęło Sądowi Okręgowemu ponad pół roku. Notabene pismo kwestionujące zasadność uzupełnienia danych złożono w dniu 14 kwietnia 2006 r. Czternastodniowy termin do umorzenia postępowania Organowi I Instancji skonsumował zatem 33 dni. Orzeczenie nie zostało zatem wydane w rozsądnym terminie. Otwartym pozostaje tu ustalenie przyczyn i podmiotów odpowiedzialnych za nie załatwienie sprawy w terminie, oraz ewentualne przedsięwzięcie środków zapobiegających naruszaniu terminów.

Znamienność modyfikacji stanowiska w trzech kwestiach oraz długość procedowania może wskazywać, że przesłanka nie udzielenia informacji publicznej ma charakter pozaustawowy.

 
 

Mariusz Urban
 


Wniosek Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku o udzielenie informacji publicznej, 7 XI 2005


Zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 18 I 2006

Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 20 I 2006

Odwołanie Mariusza Urbana od decyzji Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 6 II 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 16 II 2006

Pismo Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 28 II 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku, 8 III 2006


Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego do Prezesa Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 14 III 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 27 III 2006

Pismo wyjaśniające Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 14 IV 2006


Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, 17 V 2006

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku do Ministra
Sprawiedliwości, 8 VI 2006


Decyzja Ministra Sprawiedliwości, 26 VII 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 20 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 21 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 10 X 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 27 X 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 30 XI 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 14 XII 2006

Pismo procesowe Mariusza Urbana w postępowaniu
odwoławczym, 31 I 2007Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl