Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości


Mariusz Urban
ul. Parkowa 22/2A
81-726 Sopot
Sopot, dnia 20 września 2006 r.
 
  

Sygn. akt Adm.-050-53/05
Minister Sprawiedliwości
Warszawa

za pośrednictwem

Prezesa Sądu Okręgowego
w GdańskuZ A Ż A L E N I E

na nie załatwienie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku sprawy zawartej we wniosku złożonym w dniu 7 listopada 2005 r.

 1. Z a s k a r ż a m   wyżej oznaczoną bezczynność w całości.

 2. Z a r z u t :

  - naruszenia prawa postępowania tj.:
    art. 13 ust. 1 uddip,
    polegające na nie załatwieniu sprawy pomimo upływu ustawowego terminu.

 3. Wskazując na powyższe zarzuty   w n o s z ę   o :

  1/ wyznaczenie Prezesowi Sądu Okręgowego w Gdańsku terminu załatwienia sprawy;
  2/ zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenie winnych nie załatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.


U z a s a d n i e n i e

Bezczynność Organu I Instancji jest bezzasadna.

W dniu 7 listopada 2005 r. do Sądu Okręgowego w Gdańsku został złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Decyzją z dnia 26 lipca 2006 r. Ministra Sprawiedliwości sprawa została przekazana Prezesowi Sądu Okręgowego w Gdańsku do rozpoznania w całości.

Pomimo kolejnego upływu terminu 14 dni - określonego art. 13 ust. 1 uddip - żądana informacja udzielona nie została. Jednocześnie żadne rozstrzygnięcie doręczone nie zostało.

Osobnym zagadnieniem jest dyspozycja art. 23 uddip.

 
 

Mariusz Urban
 


Wniosek Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku o udzielenie informacji publicznej, 7 XI 2005


Zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 18 I 2006

Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 20 I 2006

Odwołanie Mariusza Urbana od decyzji Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 6 II 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 16 II 2006

Pismo Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 28 II 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku, 8 III 2006


Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego do Prezesa Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 14 III 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 27 III 2006

Pismo wyjaśniające Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 14 IV 2006


Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, 17 V 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 1 VI 2006

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku do Ministra
Sprawiedliwości, 8 VI 2006


Decyzja Ministra Sprawiedliwości, 26 VII 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 21 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 10 X 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 27 X 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 30 XI 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 14 XII 2006

Pismo procesowe Mariusza Urbana w postępowaniu
odwoławczym, 31 I 2007Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl