Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości


Mariusz Urban
ul. Parkowa 22/2A
81-726 Sopot
Sopot, dnia 14 grudnia 2006 r.
 
  

Sygn. akt Adm.-050-53/05
Minister Sprawiedliwości
Warszawa

za pośrednictwem

Prezesa Sądu Okręgowego
w GdańskuZ A Ż A L E N I E

na orzeczenie z dnia 30 listopada 2006 r., doręczone w dniu 7 grudnia 2006 r.

 1. Z a s k a r ż a m   powyższe rozstrzygniecie w całości.

 2. Z a r z u t   odwoławczy:

  - naruszenia prawa postępowania tj.:
  a/ art. 134 kpa
      polegające na stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania przez organ
      nieupoważniony oraz wydaniu tego rozstrzygnięcia w formie nieokreślonej;
  b/ art. 133 kpa
      polegające na odmowie przesłania odwołania z dnia 27 października 2006 r.
      wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni
      od dnia, w którym organ pierwszoinstancyjny otrzymał odwołanie, pomimo
      nie wydania w tym terminie nowej decyzji;
  c/ art. 78 Konstytucji RP
      polegające na pozbawieniu strony prawa do zaskarżenia orzeczenia wydanego
      w pierwszej instancji pomimo braku od powyższej zasady wyjątku ustawowego;
  d/ art. 124 par. 1 kpa
      polegające na braku powołania podstawy prawnej, pouczenia czy i w jakim
      trybie służy na nie zażalenie;
  e/ art. 124 par. 2 kpa
      polegające na braku uzasadnienia prawnego.

 3. Wskazując na powyższy zarzut   w n o s z ę   o :

  1/ uchylenie orzeczenia i rozpoznanie odwołania z dnia 27 października 2006 r.;

      ewentualnie   w n o s z ę   o :

  2/ uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy Organowi I Instancji do ponownego
      rozpoznania


U z a s a d n i e n i e

Rozstrzygnięcie jest oczywiście nietrafne.

Sad Okręgowy wydał orzeczenie nie będąc do tego upoważnionym. Zgodnie z art. 134 kpa organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne. Przede wszystkim podkreślenia wymaga różnica pomiędzy procedura karną i cywilną, a administracyjną. Te pierwsze przewidują - w odpowiednim zakresie - kontrolę formalną już na poziomie organu, którego orzeczenie jest kwestionowane. Takie rozwiązania procedurze administracyjnej jest nieznane. A zatem wraz z wniesieniem rekursu administracyjnego, organ pierwszoinstancyjny - pominąwszy instytucję samokontroli z art. 132 kpa, co w niniejszej sprawie nie zachodzi - traci kompetencję do zajmowania się sprawą. Wobec treści art. 134 kpa owa utrata obejmuje niemożność kontroli formalnej odwołania. W tym aspekcie takowa weryfikacja zastrzeżona jest wyłącznie dla organu odwoławczego.

Orzeczenie z dnia 7 grudnia 2006 r. nie zawiera formuły rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcia w kpa zapadają w formie decyzji lub postanowienia. W szczególności obejmuje to stwierdzenie niedopuszczalności odwołania dla którego - zgodnie z art.134 kpa - przewidziana jest forma postanowienia. Ewentualnie negatywne konsekwencje milczenia skarżącego powodują konieczność potraktowania orzeczenia z dnia 7 grudnia 2006 r. Sądu Okręgowego - będącego wyrazem samowoli prawnej - jako postanowienia.

Organ I Instancji naruszył obowiązek przesłania rekursu organowi odwoławczemu. Zgodnie z art. 133 kpa organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie. Odwołanie z dnia 27 października 2006 r. Organ I Instancji otrzymał w tymże dniu. Tym samym Sąd Okręgowy został zobligowany - zgodnie z art. 133 kpa - do jego przesłania wraz z aktami sprawy Ministrowi Sprawiedliwości w terminie siedmiu dni, a zatem do dnia 3 listopada 2006 r. włącznie.

Na marginesie zauważyć należy, że dwuinstancyjność postępowania administracyjnego stanowi zasadę konstytucyjną. W tych warunkach działanie organu pierwszej instancji może być oceniane w kategorii usiłowania zaboru odwołania.

Negowane niniejszym zażaleniem orzeczenie jest pozbawione elementów konstytutywnych wynikających z kpa. Zgodnie z art. 124 par. 1 kpa postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania; oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu; powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania. Zgodnie z art. 124 par. 2 kpa postanowienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie. Sąd Okręgowy podstawy prawnej rozstrzygnięcia, uzasadnienia prawnego, pouczenia, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, nie zawarł. Znamienność afirmowanego uchybienia jest tym donioślejsza, że stanowiło ono także zarzut wcześniejszych rekursów - z dnia 6 lutego 2006 r., jako też z dnia 27 października 2006 r.

Rozstrzygniecie jest wreszcie wadliwe co do meritum. Organ I Instancji utracił z pola widzenia, że zachodzi rażąca dysproporcja/asymetria pomiędzy treścią informacji publicznej stronie udzielonej, a treścią informacji publicznej przez stronę żądanej. Wobec szczegółowych rozważań - zawartych w odwołaniu z dnia 27 października 2006 r. - zbędnym jest powielanie w niniejszym zażaleniu argumentacji tam zawartej.

Osobnym zagadnieniem jest celowość rozważenia przez Ministra Sprawiedliwości zaimplementowania instytucji określonych rozdziałem 5 ustawy o ustroju sądów powszechnych.

 
 

Mariusz Urban
 


Wniosek Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku o udzielenie informacji publicznej, 7 XI 2005


Zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 18 I 2006

Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 20 I 2006

Odwołanie Mariusza Urbana od decyzji Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 6 II 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 16 II 2006

Pismo Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 28 II 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku, 8 III 2006


Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego do Prezesa Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 14 III 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 27 III 2006

Pismo wyjaśniające Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 14 IV 2006


Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, 17 V 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 1 VI 2006

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku do Ministra
Sprawiedliwości, 8 VI 2006


Decyzja Ministra Sprawiedliwości, 26 VII 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 20 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 21 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 10 X 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 27 X 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 30 XI 2006

Pismo procesowe Mariusza Urbana w postępowaniu
odwoławczym, 31 I 2007Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl