Pismo procesowe Mariusza Urbana w postępowaniu odwoławczym


Mariusz Urban
ul. Parkowa 22/2A
81-726 Sopot
Warszawa, dnia 31 stycznia 2007 r.
 
  

Sygn. akt BM-W-066-1(2)/06
 
Minister Sprawiedliwości
WarszawaP I S M O   P R O C E S O W E
w postępowaniu odwoławczym

W n o s z ę   o:

- doręczenie decyzji Ministra Sprawiedliwości, stanowiącej następstwo odwołania z dnia 27 października 2006 r. od decyzji z dnia 10 października 2006 r. Sądu Okręgowego w Gdańsku.


U z a s a d n i e n i e

Orzeczeniem z dnia 26 lipca 2006 r. Minister Sprawiedliwości (sygn.akt BM-W-066-1(2)/06) uchylił decyzję z dnia 17 maja 2006 r. Sądu Okręgowego w Gdańsku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Decyzją z dnia 10 października 2006 r. Sąd Okręgowy (sygn. akt Adm.-050-53/05) odmówił udostępnienia informacji publicznej. W dniu 27 października 2006 r. na powyższe rozstrzygnięcie zostało wniesione odwołanie.

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2006 r. Sąd Okręgowy stwierdził niedopuszczalność wniesionego rekursu. W dniu 14 grudnia 2006 r. na powyższe orzeczenie zostało wniesione zażalenie.

Nie doręczenie w ustawowym terminie rozstrzygnięcia Organu II Instancji oraz dotychczasowe procedowanie Organu I Instancji może wskazywać, że Sąd Okręgowy  nie przekazał Ministrowi Sprawiedliwości ostatniego odwołania i zażalenia.

 
 

Mariusz Urban
 


Wniosek Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku o udzielenie informacji publicznej, 7 XI 2005


Zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 18 I 2006

Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 20 I 2006

Odwołanie Mariusza Urbana od decyzji Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 6 II 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 16 II 2006

Pismo Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 28 II 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku, 8 III 2006


Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego do Prezesa Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 14 III 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 27 III 2006

Pismo wyjaśniające Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 14 IV 2006


Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, 17 V 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 1 VI 2006

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku do Ministra
Sprawiedliwości, 8 VI 2006


Decyzja Ministra Sprawiedliwości, 26 VII 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 20 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 21 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 10 X 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 27 X 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 30 XI 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 14 XII 2006


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl