Stanowisko Ruchu Narodowego z dnia 3 grudnia 1997 r. w sprawie nasilających się w Polsce represji, sądowych i innych, wobec osób podejmujących kwestie dotyczące mniejszości narodowych,
a w szczególności żydowskiej
*


Tak jak dotychczas Ruch Narodowy będzie udzielał pomocy osobom represjonowanym z przyczyn politycznych. Poniżej podajemy treść naszego Oświadczenia z dnia 18 lutego 1992 r.

Ruch Narodowy stwierdza, ze poglądy oraz działalność prowadzona środkami politycznymi nie mogą być przedmiotem represji prawnej, niezależnie od ich oceny politycznej (vide: Oświadczenie z dnia 1 lutego 1992 r.).

Pomimo zakładanej apolityczności policji, prokuratury i sądownictwa pozostaje prawo w swej istocie pochodzenia komunistycznego, a także istnieje problem ciągłości kadrowej poprzedniego sytemu. Płynne przekazanie władzy pozwoliło na zachowanie kontynuacji w szerszym rozumieniu, nie tylko przez ludzi poprzedniego systemu, ale także przez młodszych, uformowanych przez lewicowa propedeutykę wielu dziedzin decydujących o wykształceniu i wychowaniu, również obecnej kadry prawniczej. Zatem formuła "państwa prawa" nie sprzyja wprowadzeniu koniecznych zmian.

W życie publiczne szeroko wprowadzono pojęcie dekomunizacji, które po raz pierwszy zostało sformułowane w oświadczeniu Ruchu Narodowego w lutym 1990 r.1 Jednakże z zasady dekomunizacji wynika formuła "państwa sprawiedliwości"2, a nie formuła "państwa prawa, która służy kontynuacji poprzedniego systemu.

Art. 272 k.k. PRL obowiązującego obecnie w RP mówi: Kto publicznie nawołuje do waśni na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub wyznaniowych albo takie waśnie publicznie pochwala, podlega karze więzienia od 6 miesięcy do 5 lat. Art. 272 jest pozostałością art. 30 m.k.k.3: Kto publicznie nawołuje do waśni narodowościowych, wyznaniowych lub rasowych albo je pochwala podlega karze więzienia do lat 5. W przedwojennym kodeksie karnym z 1932 r. artykułu takiego nie było. Zatem stosowanie art. 272 jak i sformułowanie artykułu w tym zakresie w przygotowywanym kodeksie karnym4 będzie kontynuacją z czasów zniewolenia i ludobójstwa dokonanego po wojnie na narodzie polskim.

Przykładem stosowania art. 272 jest stawianie zarzutu antysemityzmu. Stosunki żydów z chrześcijaństwem i Żydów z innymi narodami mają wielowiekową historię, dlatego tez stosunki te musza być oceniane przy zachowaniu warsztatu historycznego [i kryteriów właściwych dla danej dziedziny życia], a nie według pojęć propagandowych, jakim jest też hasło "antysemityzmu" wymyślone w XIX wieku. Semickość nie oddaje całości tego, co Żydzi reprezentują cywilizacyjnie, religijnie i politycznie, a co wpływa na ich relacje [z] innymi. Należy zatem stosować określenia żydowski, prożydowski i antyżydowski, w zależności od uzasadnienia merytorycznego i posiadanych przekonań.

Art. 272 pozwala na dowolność jego stosowania. Stwarza to uprzywilejowaną sytuację danej mniejszości mogącej osłaniać swoje działania sprzeczne z interesami narodowymi i państwowymi oraz dobrymi obyczajami społeczności, wśród której zamieszkują. Przepisy regulujące stosunki między ludźmi winny opierać się na równości podmiotów.

W sprawach ze swej natury konfliktowych, do jakich należą kwestie narodowościowe, etniczne, rasowe czy wyznaniowe, ważą argumenty merytoryczne. Penalizacja szerzenia waśni w powyższych sprawach jest ze swej istoty stronniczą w danym sporze. Nie można kwestii tej rozstrzygnąć bez rozważenia argumentacji ideowej czy politycznej, co wykracza poza kompetencje wymiaru sprawiedliwości.

 
Prezes Ruchu Narodowego
Mariusz Urban

* Przyczyną bezpośrednią wydania niniejszego dokumentu w roku 1997 była sprawa w Katowicach przeciwko panu Kazimierzowi Świtoniowi.

1 M. Urban, O utworzenie Komitetu Dekomunizacji Polski, Sopot 3 II 1990.

2 Formuła "państwa sprawiedliwości" zgodna z potrzebami społecznymi, byłaby zgodna z ideą Civitas Dei (państwa Bożego) św. Augustyna, które szanuje moralność daną przez Boga.

3 Dekret z dnia 13 czerwca 1946 o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, nazywany małym kodeksem karnym (Dz. U. Nr 30, poz. 192).

4 W nowym kodeksie karnym, który ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 1998 r., zakres art. 272 obejmuje art. 256: Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553).


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl