Komunikat o powołaniu Społecznego Ministerstwa Obrony Narodowej i Społecznego Sztabu Generalnego


----- Original Message -----
From:
gjg
To:
TVP
Sent: Thursday, August 11, 2005 7:39 AM
Subject: Komunikat s MON


KOMUNIKAT
o powołaniu Społecznego Ministerstwa Obrony Narodowej
i Społecznego Sztabu Generalnego


W dniu 8 sierpnia 2005 grupa oficerów Wojska Polskiego, członkowie Stowarzyszenia Patriotycznego VIRITIM, przedstawiciele organizacji byłych żołnierzy zawodowych oraz oficerowie niezrzeszeni, na podstawie negatywnej oceny pogarszającego się stanu bezpieczeństwa Polski uznało, że dotychczasowe działania władz politycznych i wojskowych w okresie przemian ustrojowych nie spełniają elementarnego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego dla społeczeństwa, i Państwa Polskiego.

Oceniamy, że spadek poziomu bezpieczeństwa nie jest przypadkowy czy losowo wymuszony lecz spełnia znamiona świadomego sabotażu przeciwko Państwu i Narodowi Polskiemu, wykonywanego przez konstytucyjnie odpowiedzialne za to władze.

Od 1989 roku w wyniku wyrachowanego działania tych władz, ze stanu nadmiernej militaryzacji państwa obozu socjalistycznego, doprowadzono do żenującego a nawet przestępczego stanu bezbronności państwa polskiego. "Polska stała się bezbronnym stepem, droga publiczną, po której mogą bezkarnie grasować obce wojska." v. Clausewitz.


W obliczu nieuświadomionego przez dominujące siły polityczne zagrożenia i bezradności świadomego społeczeństwa, podjęto decyzje o powołaniu:


Społecznego Ministerstwa Obrony Narodowej
i Społecznego Sztabu Generalnego

Do największego szkodnictwa i dywersyjnego sabotażu odpowiedzialne władze dopuściły się w następujących dziedzinach:

 1. Katastrofalne zniszczenie struktur wojska i grabież jego infrastruktury na szczeblu centralnym i w terenie.
 2. Katastrofalne załamanie wychowania i szkolenia wojskowego młodzieży i szkolenia rezerw wojskowych.
 3. Zniszczenie blisko 3/5 garnizonów wojskowych, pozbawiając kraj wojskowej struktury organizacyjnej państwa.
 4. Zablokowanie tworzenia i niszczenie zorganizowanych podstaw nowoczesnej Obrony Terytorialnej.
 5. Zniszczenie pięciu szkół oficerskich, w tym wojsk rakietowych i artylerii, wojsk inżynieryjnych oraz Wojskowej Akademii Technicznej, będących kuźnią kadr inteligencji wojskowej.
 6. Całkowite zniszczenie Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych, będących strukturą obrony władz państwowych i ochrony centralnych instytucji państwa.
 7. Zniszczenie dwóch wschodnich dowództw Okręgów Wojskowych będących na zasadniczym obecnie kierunku zagrożenia.
 8. Zniszczenie zdolności narodowego przemysłu zbrojeniowego, będącego producentem masowego uzbrojenia dla wojsk operacyjnych i rezerw.
 9. Zakupy za gigantyczne kwoty, lokowane w obcym przemyśle, całkowicie bezużytecznych dla obronności Polski gadżetów wojskowych jak: samolotów F-16, fregat, okrętów podwodnych, transporterów kołowych itp. Zamiast nowoczesnej broni przeciwpancernej i przeciwlotniczej.
 10. Utajnienie "Strategii wojskowej Polski" sygnowanej przez Sztab Generalny dla ukrycia jej nieprzydatności dla obronności kraju i ukrycia braku w niej wiedzy strategicznej.
 11. Zniszczenie autonomiczności wojskowej służby zdrowia pozbawiającej wojsko i państwo zdolności udzielania masowej pomocy w sytuacjach kryzysów i wojny.
 12. Demoralizacja i utrata ducha wojska w wyniku skoślawienia polityki kadrowej poprzez promowanie ślepej uległości politycznej, wchodzenia w układy, karierowiczostwo a w warunkach kurczenia wojska, tworzenie nadmiernego korpusu spolegliwych generałów.


Chcemy zwrócić uwagę, że we współczesnym czasie coraz więcej różnić politycznych jest rozwiązywanych głównie metodami wojskowymi a utrzymanie demokracji wymaga dużej siły jej obrony. Bezbronność jest zawsze prowokująca dla sąsiadów.

Przypominamy o odpowiedzialności osobistej osób funkcyjnych w państwie za zaniedbania lub sabotaż w jego obronności.

Dlatego będziemy czynić starania aby w następnej kadencji władz, osoby funkcyjne odpowiedzialne za obecny stan utraty bezpieczeństwa Polski stanęły do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu lub przed stosownymi Sądami.

Według naszej wiedzy dotyczyć to powinno przede wszystkim Ministrów Obrony Narodowej: Onyszkiewicza, Komorowskiego i Szmajdzińskiego Szefa Sztabu Generalnego gen. Piętasa i Zwierzchnika Sił Zbrojnych Aleksandra Kwaśniewskiego.

Społeczne Ministerstwo Obrony Narodowej będzie specjalizowało się w politycznym docieraniu do władz państwowych oraz do dominujących partii politycznych o konieczność zrozumienia utrzymania wysokiego stanu bezpieczeństwa siły militarnej państwa, konieczności dbałości o narodowy przemysł i gospodarkę, w tym o narodowy przemysł zbrojeniowy.

Będzie sugerowało partiom politycznym aby w kampaniach wyborczej przedstawiało kompetentne koncepcje obronności państwa, aby w propozycjach kandydatów na ministrów obrony narodowej przedstawiali wykształconych fachowców a nie ignorantów.

Będzie docierało do opinii publicznej i mediów w przeciwdziałaniu usypianie społeczeństwa, gdyby czynniki odpowiedzialne za obronę państwa przyjmowały za punkt wyjścia, że w przewidywalnej przyszłości nic państwu nie zagraża.

Na Pełnomocnika Społecznego Ministra Obrony Narodowej wytypowano gen. bryg. ds. Jana Gustawa Grudniewskiego.

Społeczny Sztab Generalny będzie zajmował się monitorowaniem nie zauważalnego dla społeczeństwa stanu bezpieczeństwa państwa, popularyzowaniem właściwych i niezależnych koncepcji obronności, nawiązywaniem do nauki i wojennych doświadczeń z przeszłości historycznej Polski, zwracaniem uwagi na zaniedbania i błędy w obronności oraz sugerowanie o odpowiedzialności personalnej za zaniedbania w zagrożeniach.

Ustosunkowanie się do mianowań na najwyższe wojskowe stanowiska oraz prowadzenia polityki kadrowej i wychowania patriotycznego wojska.

Dla wytypowania kompetentnej osoby na Pełnomocnika Szefa Sztabu Generalnego prowadzone są rozmowy z kilkoma odpowiednimi kandydatami.


[Podpisy 32 oficerów]


Warszawa 08-08-2005 r.

 


Za zgodność:

Pełnomocnik Społecznego Ministra Obrony Narodowej
mgr inż. Jan G. Grudniewski
tel. kom. 0-601 361 962
www.prug.prv.pl
prug@chello.pl


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl