Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku


Prezes
Sądu Okręgowego
w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk
tel/fax (058) 32-13-140

Adm.-050-53/05
Gdańsk, dnia 17 maja 2006 r.
 
 
 
 
 
 
 D E C Y Z J A

Na podstawie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 roku Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami)


umarzam

postępowanie o udostępnienie informacji Panu Mariuszowi UrbanUzasadnienie

W dniu 7 listopada 2005 roku Pan Mariusz Urban złożył wniosek o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie treści rozstrzygnięcia sprawy, w której w 2001 roku Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wniosła akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi S., prezesowi spółki "TeleAdreson".

Pismem z dnia 27 marca 2006 roku Sad Okręgowy w Gdańsku, wobec niemożliwości ustalenia wskazanych we wniosku informacji, zwrócił się do wnioskodawcy o podanie danych w postaci nazwiska oskarżonego lub sygnatury pod którą toczyła się niniejsza sprawa przed Prokuraturą Okręgową w Gdańsku, ewentualnie sygnaturę nadaną sprawie przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Jednocześnie Sąd zwrócił się o podanie informacji do jakiego Sądu został skierowany akt oskarżenia.

Pismem z dnia 14 kwietnia 2006 roku wnioskodawca wskazał, iż podanie danych, o które zwrócił się do niego Sąd Okręgowy w Gdańsku wyczerpuje konstrukcje petitio principi i oznacza, iż zainteresowany uzyskaniem informacji publicznej ma niejako sam ją sobie udzielić. Ponadto wskazał, iż Sąd Okręgowy domaga się podania informacji publicznych znajdujących się w jego dyspozycji.

Z uwagi na fakt, iż w 2001 roku do Wydziału IV Karnego Sądu Okręgowego w Gdańsku wpłynęło 452 spraw karnych, brak wskazanych przez wnioskodawcę informacji identyfikujących osobę oskarżonego oraz prowadzoną przed Sądem sprawę karną sprawia, iż niemożliwym staje się spełnienie wymogu art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej i udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem.

Wobec nie udzielenia przez wnioskodawcę, wskazanych w piśmie z dnia 27 marca 2006 roku informacji w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotowego pisma - tj. od dnia 10 kwietnia 2006 roku, należało postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umorzyć.


  Prezes Sądu Okręgowego
w Gdańsku
 
SSO Wojciech Andruszkiewicz
 Pouczenie:

Na przedmiotową decyzję przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.Wniosek Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku o udzielenie informacji publicznej, 7 XI 2005


Zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 18 I 2006

Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 20 I 2006

Odwołanie Mariusza Urbana od decyzji Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 6 II 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 16 II 2006

Pismo Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 28 II 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku, 8 III 2006


Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego do Prezesa Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 14 III 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 27 III 2006

Pismo wyjaśniające Mariusza Urbana do Sądu
Okręgowego w Gdańsku, 14 IV 2006


Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 1 VI 2006

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku do Ministra
Sprawiedliwości, 8 VI 2006


Decyzja Ministra Sprawiedliwości, 26 VII 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 20 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 21 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 10 X 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 27 X 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 30 XI 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 14 XII 2006

Pismo procesowe Mariusza Urbana w postępowaniu
odwoławczym, 31 I 2007Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl