Decyzja Ministra Sprawiedliwości


      RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

BM-V-066-l(2)/06
Warszawa, dnia 26 lipca 2006 r.
 
 
 
 D E C Y Z J A

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,poz. 1198, z późn. zm.) w zw z art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpoznaniu odwołania Pana Mariusza Urbana z dnia 1 czerwca 2006 r.     u c h y l a m     zaskarżoną decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17 maja 2006 r. L.dz. Adm.-050-53/05 w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej i sprawę przekazuję organowi I instancji do ponownego rozpoznania w całości.


UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2005 r. Pan Mariusz Urban złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie treści rozstrzygnięcia sprawy, w której w 2001 r. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wniosła akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi S., Prezesowi Spółki "Tele Adreson".

Decyzją z dnia 17 maja 2006 r. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku umorzył postępowanie o udostępnieniu wnioskodawcy powyższej informacji publicznej.

Decyzję tę organ I instancji uzasadnił brakiem dodatkowych informacji identyfikujących osobę oskarżonego Wojciecha S., o nadesłanie których w terminie 14 dni zwrócił się do wnioskodawcy wobec niemożliwości ustalenia wskazanych we wniosku informacji, a także ilością spraw karnych jakie wpłynęły do Wydziału IV Karnego Sądu Okręgowego w Gdańsku w 2001 r. (452 sprawy).

Danych tych wnioskodawca istotnie nie nadesłał, podając, iż Sąd Okręgowy domaga się informacji publicznych, które znajdują się w jego dyspozycji. Okoliczności te stały się podstawą do przyjęcia przez organ I instancji stanowiska o braku spełnienia wymogu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a cyt. wyż. ustawy z dnia 6 września 2001 r.

Organ I instancji pismem dnia 27 marca 2006 r. wezwał wnioskodawcę o podanie następujących danych, tj. nazwiska oskarżonego lub sygnatury akt pod którą toczyła się sprawa w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku, ewentualnie sygnatury nadanej sprawie przez Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz informacji do jakiego Sądu został skierowany akt oskarżenia.

Od powyższej decyzji wnioskodawca złożył odwołanie, wnosząc o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Zaskarżonej decyzji wnioskodawca zarzucił naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 6 września 2001 r. polegające na nieudostępnieniu wnioskodawcy informacji publicznej w terminie 14 dni oraz na żądaniu od wnioskodawcy dodatkowych danych pomimo, że żądana informacja publiczna może być udostępniona w oparciu o dane zawarte we wniosku.

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Trafnie wywodzi skarżący, że organ I instancji przy rozpoznaniu wniosku dopuścił się uchybień, w szczególności nie wyjaśnił okoliczności istotnych dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy.

Należy stwierdzić, że zajęte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji stanowisko organu I instancji w kontekście zawartych w uzasadnieniu argumentów nie pozwala na merytoryczną ocenę jej zasadności, jest to zbyt pośpiesznie wyciągnięta konkluzja.

Zastrzeżenia budzi powołanie się przez organ I instancji jako na podstawę rozstrzygnięcia na brak podania przez skarżącego dodatkowych informacji dot. osoby oskarżonego w świetle treści wniosku, z którego wynika, że chodzi o oskarżonego Wojciecha S., prezesa Spółki "TeleAdreson", przeciwko któremu został wniesiony w 2001 r. akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Jak zasadnie wywodzi skarżący dane te stanowiły już podstawę dla organu I instancji do podjęcia określonych czynności w ramach jego kompetencji oraz możliwości w oparciu o posiadane dokumenty (repertoria). Należało zatem w oparciu o dane wskazane we wniosku dokonać przeglądu tych dokumentów, jak podniesiono w odwołaniu, celem ustalenia ile aktów oskarżenia wpłynęło w 2001 r. przeciwko osobom o nazwisku z pierwszą literą "S" i imieniu "Wojciech", a następnie, która z tych osób była prezesem Spółki "TeleAdresonu". Trzeba też zgodzić się z twierdzeniem wnioskodawcy, iż powyższa weryfikacja nazwisk nie jest czynnością pracochłonną zwłaszcza, że w przypadku negatywnego ustalenia jak nie bez racji wywodzi skarżący, przestałaby istnieć potrzeba dokonania weryfikacji nazwisk w aspekcie prezes Spółki "TeleAdresonu", a także w świetle podania w uzasadnieniu decyzji, iż w 2001 r. ogółem do Wydziału IV Karnego Sądu Okręgowego w Gdańsku wpłynęły 452 sprawy. Tymczasem organ I instancji w wykonaniu wniosku ograniczył się tylko do tego ostatniego stwierdzenia, nie podejmując natomiast innych czynności, do których podjęcia był zobligowany.

W świetle powyższego zaskarżona decyzja ostać się nie może i dlatego należało ją uchylić i sprawę przekazać organowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Należy podnieść, że dla rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku istotne będzie przeprowadzenie przez organ I Instancji wszystkich niezbędnych czynności pozostających w zakresie kompetencji tego organu pod kątem sprawdzenia danych, o których mowa w odwołaniu.


  Z upoważnienia,
 
  ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Ministra
 
Grzegorz Dostatni
 


Otrzymują:

 1. Pan Mariusz Urban
  ul. Parkowa 22/24
  81-726 Sopot

 2. Prezes Sądu Okręgowego
  w Gdańsku wraz z aktami sprawy
  (sygn. akt Adm 050-53/03)

 3. A/AWniosek Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku o udzielenie informacji publicznej, 7 XI 2005


Zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 18 I 2006

Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 20 I 2006

Odwołanie Mariusza Urbana od decyzji Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 6 II 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 16 II 2006

Pismo Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 28 II 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku, 8 III 2006


Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego do Prezesa Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 14 III 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 27 III 2006

Pismo wyjaśniające Mariusza Urbana do Sądu
Okręgowego w Gdańsku, 14 IV 2006


Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, 17 V 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 1 VI 2006

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku do Ministra
Sprawiedliwości, 8 VI 2006


Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 20 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 21 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 10 X 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 27 X 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 30 XI 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 14 XII 2006

Pismo procesowe Mariusza Urbana w postępowaniu
odwoławczym, 31 I 2007Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl