Tragedia rzeczywista - przeciwdziałanie pozorne


Tragedia w Gimnazjum nr 2 w Gdańsku w październiku 2006 r. w pewnym, choć w niewystarczającym stopniu, poruszyła opinię publiczną. Można nawet odnieść wrażenie, że deprawowany przez dziesiątki lat naród staje się coraz bardziej patalogicznie bierną społecznością.

Odezwały się głosy sprzyjające dalszej destrukcji, tak ze strony dyrektora szkoły (któremu pozwolono złożyć rezygnację zamiast go odwołać), pedagogów, wielu uczniów, jak i z zewnątrz. Dla tego szerokiego, wpływowego kierunku reprezentatywną jest wypowiedź dla mediów Wiceprezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej Katarzyny Hall: Państwo robicie tu niepotrzebną sensację. Tę sprawę trzeba wyciszyć. To jest wielka tragedia, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że gimnazjaliści to dzieci niestabilne emocjonalnie, w burzy hormonów (25 X 2006). W tym nurcie mieści się też szkodliwa koncepcja dostosowywania się Kościoła do "współczesnego świata". Kard. Stanisław Dziwisz mówi: Niech światło Chrystusa prowadzi młodych ludzi przez zawiłe drogi dzisiejszego świata (1 XI 2006). Należałoby temu przeciwstawić prośbę: Niech światło Chrystusa wskaże młodym ludziom jak prostować zawiłe drogi dzisiejszego świata.

Obecni decydenci wprawdzie zapowiadają przeciwdziałanie nawet drobnym przejawom przestępczości w szkołach, ale jednocześnie nie chcą dokonać zmiany samej struktury szkolnictwa, czyli nie zamierzają zlikwidować kryminogennych gimnazjów. Władze usiłują również zmarginalizować postulat szkolnictwa niekoedukacyjnego. Pomija się zupełnie problem feminizacji zawodu nauczycielskiego. Mówi się o zwiększaniu roli pedagogów i psychologów szkolnych bez postawienia pytania o wartość wiedzy, która jest im przekazywana na uczelniach i formacji jaką posiadają. Nie podejmuje się również problemu katechetów, który jest analogiczny. Pomija, marginalizuje się rolę Kościoła jako nośnika określonego systemu wartości decydującego o wychowaniu.


(7 XI 2006)


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl