Mariusz Urban; ur. 28 lipca 1951 w Sopocie, zm. 24 lipca 2007 w Sopocie; s. Romana i Marianny z Pieniężników; działacz polityczny, Prezes Ruchu Narodowego.


Szkoła Podstawowa Nr 1 (przy I LO) w Sopocie 1958-1965, pierwsze zainteresowania społeczne i polityczne; działalność antykomunistyczna w Technikum Budowlanym Państwowych Szkół Budownictwa (PSB) w Gdańsku Wrzeszczu 1965-1971 (m.in. założyciel Tajnej Organizacji im. Bohaterskich Przywódców Polski Przedwrześniowej /TOIBPPP/ 1965-1967, uczestnik wydarzeń grudniowych w Gdańsku 1970); praca w wykonawstwie i nadzorze budowlanym 1971-1980; sporadycznie uczestnik (programu ogólnodostępnego) duszpasterstwa akademickiego "na Czarnej" w Gdańsku Wrzeszczu 1968-1970; uczestnik duszpasterstwa akademickiego SODA w Sopocie styczeń-październik 1971; działacz duszpasterstwa akademickiego OO. Dominikanów w Gdańsku październik 1971 - luty 1976; lider opozycji w Gdańsku listopad 1971 - luty 1973; organizator nieoficjalnego ośrodka narodowego, przeciwżydowskiego i przeciwmasońskiego, o założeniu ogólnopolskim, październik 1973 - styczeń 1978, w tym tajnej Organizacji Narodowej 1976-1978 (pierwsze od okresu bezpośrednio powojennego, grupowe, publiczne wystąpienie narodowe: styczeń 1977, uzupełnione: kwiecień 1977), rzecznik Niezależnej Grupy Politycznej (NGP) styczeń 1978 - listopad 1982, przywódca Ruchu Narodowego lipiec 1982 - lipiec 2007 (Przewodniczący Zespołu Inicjatywnego Ruchu Narodowego lipiec-listopad 1982, Przewodniczący Ruchu Narodowego listopad 1982 - grudzień 1988, Prezes Ruchu Narodowego styczeń 1989 - lipiec 2007).

Wystąpienia przeciwko układowi oficjalnemu i opozycyjnemu, przeciwko PZPR i "Solidarności", ze względów programowych i ze względu na powiązania obu układów; propagowanie idei i myśli narodowej, jej związku z katolicyzmem; wystąpienia przeciwko orientacji proniemieckiej i tak zwanej europejskiej oraz przeciwko ugodowej orientacji wobec ZSRR i Rosji (odideologizowanie geopolityki, koncepcja niekomunistycznej orientacji proradzieckiej), sprawa Katynia; kampania na rzecz prawa Polski do ziem wschodnich i zachodnich: obrona interesów polskich i Polaków na terenach wschodnich pod okupacją, wystąpienia w sprawie konfliktu granicznego w Świnoujściu, wystąpienia przeciwko regionalizmowi i akcja przeciwko planom "republiki gdańskiej", akcja przeciwko niszczeniu dóbr polskiej kultury materialnej, wystąpienia przeciwko wyprzedaży obcym majątku narodowego; sformułowanie hasła dekomunizacji i postulatu jej konsekwentnego przeprowadzenia; wystąpienia przeciwko patologiom społecznym, z postulatem rozwiązań prohibicyjnych i leczniczych; propagowanie idei nacjonalizmu chrześcijańskiego; interwencje przeciwko działaniom zniesławiającym naród polski i wiarę katolicką; wystąpienia przeciwko modernizmowi w DA i w ogóle w Kościele oraz na rzecz powrotu Tradycji; udział w obronie Karmelu w Oświęcimiu przed roszczeniami żydowskimi; działalność na rzecz represjonowanych z przyczyn politycznych; propagowanie działalności naukowej w polityce; zachowanie zasady samowystarczalności w działalności organizacyjnej, przestrzeganie zasady rygoryzmu moralnego, autorytetu i wzajemnego zaufania w polityce kadrowej i pracy wychowawczej. Projekt koncepcyjny powielacza i drukarni typograficznej, organizacja Wydawnictwa NGP / Ruchu Narodowego.

Represjonowany za działalność polityczną w szkole 1966-1971; zatrzymywany, przesłuchiwany przez organy bezpieczeństwa PRL i RP oraz szykanowany administracyjnie 1972-2007; odmowa wydania paszportu listopad 1981; więzień polityczny, jeden z jedenastu aresztowanych w sprawie przeciwko kierownictwu Ruchu Narodowego, czerwiec-lipiec 1983 (w lutym 1984 r. w sprawie o czyn z art. 278 kk zastosowano amnestię /orzeczono o winie bez merytorycznego rozpatrzenia sprawy, dotychczas nie dokonano rehabilitacji amnestionowanych/; dokonano sądowej konfiskaty z przeznaczeniem do zniszczenia, legalnych w świetle ówczesnego prawa, materiałów o znacznej, unikatowej wartości historycznej, politycznej i osobistej oraz znacznych ilości bezdebitowych publikacji NGP i Ruchu Narodowego; wcześniej, w sierpniu 1983 r. z w/w sprawy wyłączono do odrębnego postępowania materiały dotyczące drukowania nielegalnych związków NGP i  Ruch Narodowy - nie zostało ono nigdy zakończone); ścigany przez służby bezpieczeństwa i Prokuraturę Generalną Republiki Litewskiej 1992- (brak inf.); napadany/szykanowany przez "nieznanych sprawców" 1973-2007 (wybijanie szyb w mieszkaniu listopad-grudzień 1985; próba zamachu czerwiec 1986; podpalenia mieszkania wrzesień 1991 i lipiec 1992; inne najścia); anonimowe groźby, liczne anonimy; wieloletnia blokada informacyjna i kampania dezinformacyjna prowadzona przez układy polityczne od anarchistów do pseudoprawicy, również zagranicą.

Członek Rycerstwa Niepokalanej (MI-1) lipiec 1983 - lipiec 2007; propagator kultu Miłosierdzia Bożego.

Autor wystąpień programowych, interwencji oraz artykułów.


Mariusz Urban, ul. Parkowa 22/2A, 81-726 Sopot,
Prezes@RuchNarodowy.pl, http://www.RuchNarodowy.pl

Ruch Narodowy, skr. poczt. 55, 81-701 Sopot 1, poczta@RuchNarodowy.pl, http://www.RuchNarodowy.pl


Ruch Narodowy, VII 2007