Mariusz Urban


Do tych, którzy chcą decydować o przyszłości


Odniesienie ideowe, ocena sytuacji, określenie celów i posiadanie środków do ich realizacji wydają się warunkami wystarczającymi dla podjęcia skutecznego działania antysystemowego. Jest inaczej. Potrzebne jest jeszcze spełnienie nieodzownego warunku jakim jest nie uczestniczenie w obecnym systemie i nie aspirowanie do tego.

Niekonsekwentne postawy antysystemowe powodują wynaturzenia ideowe i inne. Przy braku integralności ważącymi stają się działania przeciwników, ułomności ludzkie i czynniki nawet drugorzędne. Sprzeczność wewnętrzna opozycji jest przyczyną permanentnej dezintegracji. Zwłaszcza dla ludzi młodych, motywowanych wartościami wyższymi, problemem jest niezgodność postępowania z oceną rzeczywistości i z doświadczeniem historycznym. Wypaczany jest idealizm. Szerzą się postawy komercyjne. Brak jest wielkich perspektyw. Pozostają ułomne cele. Zdawałoby się, że przeciwnik osiągnął prawie definitywny sukces.

Analizy rzeczywistości również często skażone są niekonsekwencjami. Dotyczy to przede wszystkim transformacji systemu, który co do swojej istoty nie uległ zmianie1. Narzucana jest aprobatywna ocena systemu. Dokonywane jest to przez zdawałoby się przeciwstawne kierunki polityczne, ekipy rządowe, kierownictwo Kościoła i czynniki międzynarodowe. Dzisiaj w społeczeństwie wzrasta świadomość, że jest to przejaw zorganizowanej dezinformacji.

Przypomnieć warto, że polityka narodowa dąży do obranego celu po wyraźnie wytkniętej drodze, ale jednocześnie stara się nie zamykać innych dróg, na których można jakiekolwiek korzyści dla narodu osiągnąć2. Docenić należy zatem znaczenie wszelkich działań szczerze polskich. Nie jest to uzasadnienie dla prowadzenia wielu polityk, ale wyraz poszanowania wolności w tworzeniu jedności, która jest konieczna.

------------------------------------
1 M. Urban, Nie zaakceptujemy systemu, Sopot IX 1993.
2 List otwarty Niezależnej Grupy Politycznej do członków Stronnictwa Narodowego na emigracji, Gdańsk 3 X 1980.

Autor jest Prezesem Ruchu Narodowego. Ruch Narodowy nie jest podmiotem prawnym, a istnieje jako ruch polityczny. Ruch Narodowy powstał z przekształcenia w 1982 r. Niezależnej Grupy Politycznej utworzonej w 1978 r. przez środowisko opozycyjne działające od 1973 r.


Październik 2002 r.


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl