Od: "Boguslaw Zbijewski" bzbijewski@b...
Do: "Nasza Polska" naszapolska@y...
Wysłano: 25 września 2003 17:21
Temat: [nasza polska] Demagogia i bezczelnosc

Ruch na rzecz JOW wydał Oświadczenie, w którym czytamy między innymi:
"Dotychczasowe doświadczenie uczy nas, iż sytuacja załamania gospodarki i zagrożenia egzystencji szerokich warstw społecznych sprzyja politycznej demagogii i toruje drogę do władzy elementom skrajnym, których koncepcje polityczne mogą tylko pogorszyć sytuację społeczeństwa i zagrozić podstawom demokratycznego ładu zbudowanego z takim trudem w naszym kraju. /.../ Nieudolność i brak kompetencji, są stałą właściwością kolejnych polskich rządów i sejmów bez względu na to, jaka formacja polityczna w nich dominuje. Główną przyczyną tego stanu rzeczy, przyczyną narastającego kryzysu gospodarczego i nie funkcjonowania państwa polskiego w wielu ważnych społecznie obszarach, jest istotna wada ustrojowa polskiej demokracji - przyjęty partyjny system wyboru posłów. /.../ Konieczne dla przywrócenia prawdziwej demokracji, przywrócenia poszanowania dla praw obywatelskich i rozpoczęcia naprawy Rzeczpospolitej jest rozwiązanie obecnego Sejmu /.../ i /.../ wprowadzenie /.../ (JOW), wybór nowego Sejmu wg takiej ordynacji i wyłonienie silnego, obdarzonego autorytetem społecznym rządu, który przystąpi pilnie do rozwiązywania problemów zarówno ostrowskiego "Wagonu", śląskich kopalni, środowiska lekarzy i pielęgniarek jak i innych środowisk pracowniczych Polski. Wzywamy wszystkie centrale związkowe, wzywamy protestujące załogi i środowiska do wysunięcia jedynego realnego, prowadzącego do trwałego uzdrowienia sytuacji postulatu ustrojowego"

Demagogia
"sprzyja politycznej demagogii"? Trudno o lepszy przykład demagogii niż oświadczenie Ruchu na rzecz JOW, bo albo mamy w Polsce "demokratyczny ład zbudowany z takim trudem w naszym kraju" albo "Nieudolność i brak kompetencji, są stałą właściwością kolejnych polskich rządów i sejmów bez względu na to, jaka formacja polityczna w nich dominuje". Tylko demagog może twierdzić, że mamy w kraju jednocześnie: "demokratyczny ład" i stałą "nieudolność i brak kompetencji" instytucji państwowych oraz, że trzeba zawierzyć jego obietnicom, bo to jest "Konieczne dla przywrócenia prawdziwej demokracji".

Bezczelność
"Wzywamy wszystkie centrale związkowe, wzywamy protestujące załogi i środowiska do wysunięcia jedynego realnego, prowadzącego do trwałego uzdrowienia sytuacji postulatu ustrojowego."
Wśród uczestników i sympatyków ruchu na rzecz JOW znajdują się zarówno ludzie współodpowiedzialni za obecny stan społeczno-gospodarczy w Polsce, jak i szereg takich, którzy brutalny wyzysk ekonomiczny uznają za prawidłowość, sprzeciwiają się wszelkim działaniom mającym na celu złagodzenie skutków społecznych jakie powodują podejmowane odgórnie decyzje gospodarcze. Dzisiejsze odwoływanie się przez nich do protestujących, narodu ponoszącego skutki przemian społeczno-ekonomicznych jest manipulacją, do której określenia należy użyć słowa: bezczelność.

Niżej przytaczam treść oświadczenia, które znalazłem na liście dyskusyjnej zwolenników JOW.

Pozdrawiam
Bogusław Zbijewski


Oświadczenie Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów
Wyborczych w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.

Ruch Obywatelski na rzecz JOW z niepokojem obserwuje nasilającą się falę
protestów w wielu zakładach i rejonach przemysłowych kraju. Załogi
pracownicze zagrożone utratą miejsc pracy wychodzą na ulice i w rozmaitych
formach manifestują swoją determinację i bunt przeciwko obecnemu stanowi
rzeczy.

Dotychczasowe doświadczenie uczy nas, iż sytuacja załamania gospodarki i
zagrożenia egzystencji szerokich warstw społecznych sprzyja politycznej
demagogii i toruje drogę do władzy elementom skrajnym, których koncepcje
polityczne mogą tylko pogorszyć sytuację społeczeństwa i zagrozić podstawom
demokratycznego ładu zbudowanego z takim trudem w naszym kraju.

Wobec nasilających się protestów społecznych Ruch Obywatelski na rzecz JOW
stwierdza, iż kolejna rządząca ekipa daje przykład braku zdolności do
kierowania krajem. Nieudolność i brak kompetencji, są stałą właściwością
kolejnych polskich rządów i sejmów bez względu na to, jaka formacja
polityczna w nich dominuje. Główną przyczyną tego stanu rzeczy, przyczyną
narastającego kryzysu gospodarczego i nie funkcjonowania państwa polskiego
w wielu ważnych społecznie obszarach, jest istotna wada ustrojowa polskiej
demokracji - przyjęty partyjny system wyboru posłów. Według tego systemu
kandydatów do Sejmu typują kierownictwa partii politycznych, obywatele zaś
są w istocie pozbawieni biernego prawa wyborczego. Ordynacja wyborcza wg
której wybiera się posłów gwałci w sposób wyraźny zasadę bezpośredniości i
równości wyborów. Wybrany w ten sposób Sejm składa się z rozdzieranych
partyjnymi konfliktami grup interesów, a nie z reprezentantów
społeczeństwa. Większość z zasiadających w Sejmie posłów, ze względu na
brak kwalifikacji i kompetencji, nie dostała by się do żadnego ciała
przedstawicielskiego nigdy, gdyby o tym mieli decydować obywatele-wyborcy,
a nie, jak jest teraz, partyjne kliki i koterie. Tak usytuowani posłowie,
odarci z osobistej odpowiedzialności, nie tylko nie są w stanie rozwiązać
istotnych problemów kraju, ale obniżają autorytet państwa stając się
pośmiewiskiem kraju i zagranicy.

Taki Sejm nie jest oczywiście w stanie wyłonić skutecznego rządu, z którym
protestujące załogi i środowiska mogłyby skutecznie wynegocjować
rozwiązanie swoich problemów.

Konieczne dla przywrócenia prawdziwej demokracji, przywrócenia poszanowania
dla praw obywatelskich i rozpoczęcia naprawy Rzeczpospolitej jest
rozwiązanie obecnego Sejmu - wybranego ze złamaniem praw wyborczych
obywateli - i natychmiastowa zmiana ordynacji wyborczej, wprowadzenie
jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW), wybór nowego Sejmu wg takiej
ordynacji i wyłonienie silnego, obdarzonego autorytetem społecznym rządu,
który przystąpi pilnie do rozwiązywania problemów zarówno ostrowskiego
"Wagonu", śląskich kopalni, środowiska lekarzy i pielęgniarek jak i innych
środowisk pracowniczych Polski.

Wzywamy wszystkie centrale związkowe, wzywamy protestujące załogi i
środowiska do wysunięcia jedynego realnego, prowadzącego do trwałego
uzdrowienia sytuacji postulatu ustrojowego - zmiany ordynacji wyborczej do
Sejmu, rozwiązania obecnego parlamentu i wyboru nowych posłów w
Jednomandatowych Okręgach Wyborczych.

Tylko taki postulat doprowadzi do rozpoczęcia prawdziwego rozwiązywania
problemów przed którymi stoi Polska.

Ruch Obywatelski na rzecz JOW


Kolejna wypowiedź

Poprzednia wypowiedź

Powrót do spisu treści


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
http://www.RuchNarodowy.pl
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl