English


Przed powrotem Tradycji
1


W grudniu 1992 r. opublikowany został przez Ruch Narodowy artykuł Mariusza Urbana "Powrót Tradycji". Została tam przedstawiona sugestia równoległego działania: podjęcia w Polsce działalności przez Bractwo Św. Piusa X oraz propagowania przywrócenia Mszy Trydenckiej w ramach struktury Kościoła w Polsce.

Na jesieni 1994 r. wymienione Bractwo rozpoczęło działalność w Polsce. Była ona poprzedzona przyjazdami sondażowymi. W odniesieniu do spraw Bractwa Ruch Narodowy działał nie jako partia polityczna, ale jako katolicy, członkowie Ruchu Narodowego. Współpraca z Bractwem podjęta w październiku 1994 r., z przerwą od grudnia 1994 r. do marca 1995 r., została zakończona w październiku 1996 r. Od lipca 1997 r. osoby należące do Ruchu Narodowego i jego zwolennicy zaprzestali uczestniczenia w jakichkolwiek formach działalności Bractwa Św. Piusa X.

Bractwo prezentuje się w taki sposób, jak gdyby Kościół zredukowany był tylko do niego. Bractwo nie ma również zrozumienia wielowiekowego ethosu Kościoła w Polsce, idei i martyrologii narodu polskiego. Od samego początku działalności w Polsce wykazuje się nierzetelnością i nieuczciwością. Wywołuje destrukcję więzi rodzinnych, środowiskowych i koleżeńskich. Postrzegane jest przede wszystkim jako zjawisko medialne. Zjawisko wywołane znacznymi środkami zaangażowanymi w działalność propagandową, prowadzoną często w sposób nie licujący z apostolstwem. Na poważne problemy dotyczące działalności Bractwa w Polsce zwracano wielokrotnie uwagę jego przełożonym, z zachowaniem dyskrecji. Kierownictwo Bractwa ignorowało jednak te sprawy. Zarzuty wobec Bractwa Św. Piusa X dyskredytują je jako instytucję religijną i w ogóle jako instytucję działającą w Polsce.

Dostrzegając konieczność powrotu Tradycji siłą rzeczy zwraca się uwagę na ośrodki kultywujące już tradycyjną liturgię i nauczanie. Bractwo Św. Piotra jest jednak również obarczone problemami i w roku ubiegłym pewne sytuacje w Polsce potwierdziły te wątpliwości. Pozostać trzeba zatem przy drugim kierunku działania zaproponowanym w artykule wymienionym na wstępie.

------------------------------------
1 "Serwis Informacyjny Ruchu Narodowego", 30 I 2001.


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl