Pismo z dnia 17 czerwca 2004 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni do Mariusza Urbana


PREZES
SĄDU REJONOWEGO
W GDYNI
Plac Konstytucji 5
81-969 Gdynia

  Gdynia, dnia 17.06.2004 r.
A.4011-180/04

  Pan
Mariusz Urban
[...]


W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 9.06.2004 r. informuję, że sędzia kierujący rozprawa ma obowiązek czuwać nad jej prawidłowym przebiegiem, wydaje również wszelkie zarządzenia niezbędne dla utrzymania na sali rozpraw spokoju i porządku (art. 372 kpk). Wskazana decyzja sędziego była uzasadniona. Odbieranie danych od osób przebywających na sali rozpraw jest uzasadnione koniecznością utrzymania porządku i ewentualnego ukarania osób zakłócających porządek, wykluczeniem przebywania świadków na sali, osób małoletnich i innych znajdujących się w stanie nie licującym z powaga sądu, przedstawicieli prasy, radia telewizji jeżeli nie uzyskali zgody na utrwalenie obrazu lub dźwięku itp.

Nie występują żadne podstawy do wszczęcia sędziemu postępowania dyscyplinarnego.

 
Wiceprezes Sądu Rejonowego
w Gdyni
mgr Jolanta Gelner


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl