Dariusz Benedykt Ciesielski i Barbara Laska zatrzymani przez Policję w dniu 11 listopada 2004 r.


22 września 2005

Wiecej informacji: http://www.naszasprawa.fir.pl.


28 stycznia 2005

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście postawiła Dariuszowi Ciesielskiemu zarzut przestępstwa z art. 133 kk (postanowienie o przedstawieniu zarzutów Dariuszowi Ciesielskiemu z dnia 12 stycznia 2005 r. do sprawy sygn. 8 Ds. 2298/04/III).

Bieżąca informacja na stronie: http://www.naszasprawa.fir.pl.


18 stycznia 2005

Wezwanie z dnia 12 stycznia 2005 r. Prokuratury Rejonowej w Warszawa Śródmieście:


PROKURATURA REJONOWA
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE
00-512 WARSZAWA
ul. Krucza 38 / 42   -15-

   


Pan Dariusz Ciesielski
8 Ds. 2298/04/III

WEZWANIE

Dnia 12.01.2005 r.


Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 24.01.2005
o godz.9:00 w Prokuraturze Rejonowej Warszawa
W Śródmieście przy ul. Kuczej 38 / 42
pokój nr 631 jako podejrzanego w sprawie
czynności procesowych
podejrz. o przestępstwo z art. 256 kk.
Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument
stwierdzający jego tożsamość.


 

ASESOR
PROKURATURY REJONOWEJ
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE

Konrad GołębiowskiPostanowienie z dnia 12 stycznia 2005 r. Prokuratury Rejonowej w Warszawa Śródmieście w przedmiocie dowodów rzeczowych:


PROKURATURA REJONOWA
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE
00-512 WARSZAWA
ul. Krucza 38 / 42     -2-

   


8 Ds. 2298/04/III

POSTANOWIENIE
w przedmiocie dowodów rzeczowych

Dnia 12.01.2005 r.


Konrad Gołębiowski - Asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście
w sprawie przeciwko Dariuszowi Ciesielskiemu i in podejrzanemu o publiczne
propagowanie w dniu 11.11.2004 r. w Warszawie ustroju faszystowskiego, tj o czyn z
art. 256 kk
na podstawie art. 217 § 1, 228 § 1 i 2 , 230 § 2, 231 i 232 k.p.k.


p o s t a n o w i ł

 1. Uznać za dowód rzeczowy: transparent w wizerunkiem Adolfa Hitlera z napisem
  "Jak nie Unia to Białoruś. Polacy, folksdojcze i eurofolksdojcze, jestem z was dumny!
  Kiedyś przymusowo pracowaliście dla naszej Rzeszy. Dziś wasza dobrowolna
  postawa jest dla mnie dowodem waszej ewolucji. Niech żyje nowa Rzesza. Wasz
  Adolf Hitler.", wyszczególniony w wykazie dowodów rzeczowych nr "o" pod poz. 1
 2. W/w wymieniony dowód rzeczowy przechowywać w magazynie depozytowym
  KRP Warszawa I.


u z a s a d n i e n i e


Mając na uwadze fakt, iż w/wym służyła do popełnienia czynu zabronionego i stanowi dowód popełnienia przestępstwa, postanowiono jak na wstępie.


 

ASESOR
PROKURATURY REJONOWEJ
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE

Konrad Gołębiowski


16 grudnia 2004

Postanowienie z dnia 1 grudnia 2004 r. Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście w sprawie Dariusza Ciesielskiego w przedmiocie zażalenia na zatrzymanie:


Sygn. akt II Kp 3522/04


POSTANOWIENIE


Dnia 1 grudnia 2004 r.


Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w II Wydziale Karnym w składzie:

              Przewodniczący ASR Izabela Szumniak
              Protokolant apl. radc. Małgorzata Fido

przy udziale ............................. Prokuratora .......................... po rozpoznaniu

w sprawie Dariusza Ciesielskiego
w przedmiocie zażalenia na zatrzymanie
na podstawie art. 246 § 2 kpk.


postanawia


zażalenie uwzględnić, zatrzymanie uznać za bezzasadne


Uzasadnienie.


Zażalenie skarżącego jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie. Nie zaistniały bowiem w przedmiotowej sprawie przesłanki materialno-prawne i formalno-prawne limitujące konieczność dokonania czynności zatrzymania Dariusza Ciesielskiego.

W pierwszym rzędzie należy zauważyć, że brak było w momencie zatrzymania uzasadnionego okolicznościami sprawy przypuszczenia (które jest czymś więcej niż wymagane w art. 249 kpk duże prawdopodobieństwo), że osoba zatrzymana popełniła przestępstwo.

Treść umieszczona na transparencie nie jest tego rodzaju, aby propagowała faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa.

Demonstrujący w dniu 11 listopada 2004 r. na Placu Piłsudskiego Dariusz Ciesielski porównał Unię Europejską do ustroju faszystowskiego, ironicznie krytykując zarówno samą Unię Europejską, jak i totalitarny ustrój faszystowski.

Przez propagowanie natomiast należy rozumieć przede wszystkim szerzenie wiedzy o totalitarnym ustroju państwa, popieranie go, zachęcanie do wprowadzenia tego właśnie ustroju, podkreślanie jego zalet i przemilczanie wad (Komentarz do kodeksu karnego, Część szczególna pod red. Andrzeja Zolla).

Nie można zdaniem Sądu uznać, że zamieszczona na transparencie treść miała nawoływać do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Z uwagi na powyższe w momencie zatrzymania brak było w ocenie Sądu uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przestępstwa z art. 256 kk.

Materiał dowodowy zebrany w sprawie nie uzasadnia nadto przypuszczenia, że doszło do znieważenia grupy ludności lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości, czyli wystąpienia w zachowaniu D. Ciesielskiego znamion art. 257 kk.

Kwestią uboczną pozostaje przy tym fakt, że treść transparentu mogła być obraźliwa dla poszczególnych osób, czy grupy ludzi, w tym wypadku zwolenników Unii Europejskiej. Dopóki jednak zachowanie nie nosi znamion czynu zabronionego nie może zostać zakwalifikowane na podstawie obowiązujących przepisów karnych.

Okoliczności sprawy i zebrane dowody nie wskazują również, aby zatrzymany w chwili dokonywania czynności skandował treści propagujące ustrój faszystowski i nawoływał do nienawiści na tle różnic wskazanych w art. 256 kk.

Reasumując, przy dokonywaniu czynności zatrzymania brak było uzasadnionego przypuszczenia, że osoba zatrzymana popełniła przestępstwo.

Nie została również spełniona przesłanka formalno-prawna, powodująca konieczność dokonania zatrzymania D. Ciesielskiego.

Brak było bowiem na moment zatrzymania obawy ucieczki lub ukrycia się zatrzymanego albo zatarcia śladów przestępstwa.

Tożsamość zatrzymanego została ustalona, gdyż podał on funkcjonariuszom policji swoje dane osobowe, które zostały zweryfikowane na podstawie okazanego prawa jazdy.

Ponadto zachowanie D. Ciesielskiego w trakcie zatrzymania nie budziło zastrzeżeń i nie rodziło w ocenie Sądu obawy jego ucieczki, czy ukrycia się. Należy przy tym zauważyć, że treść transparentu znana była świadkom, cytowali ją również zatrzymani, brak jest zatem podstaw do uznania, że zatrzymany mógłby w jakiś sposób zatrzeć ślady swojego czynu.

Na marginesie rozważań Sądu wskazać należy również na uchybienie organów dokonujących zatrzymania w zakresie prawidłowości dokonania tej czynności. Niewątpliwie bowiem uchybieniem takim jest doręczenie zatrzymanemu zupełnie nieczytelnej kopi protokołu zatrzymania.

Z tych wszystkich względów orzeczono jak w sentencji.

[...]


1 grudnia 2004

W środę 1 grudnia 2004 r. w Sądzie Rejonowym Warszawa - Śródmieście przy Al. Solidarności 127, w sali nr 360, odbyło się posiedzenie w sprawie rozpoznania zażalenia z dnia 17 listopada 2004 r. Dariusza Benedykta Ciesielskiego w przedmiocie zatrzymania w dniu 11 listopada 2004 r. przez Policję D. B. Ciesielskiego i Barbary Laski. O terminie posiedzenia pan Dariusz B. Ciesielski został poinformowany telefonicznie w dniu 29 listopada 2004 r.

Bieżące informacje na stronie: http://www.naszasprawa.fir.pl.


18 listopada 2004

W dniu 17 listopada 2004 r. Dariusz Benedykt Ciesielski złożył zażalenie w przedmiocie zatrzymania w dniu 11 listopada 2004 r. przez Policje D. B. Ciesielskiego i Barbary Laski. Tekst zażalenia jest pod linkiem:
http://www.naszasprawa.fir.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=52.


16 listopada 2004

Podczas protestu przeciwko przystąpieniu Polski do UE, przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie w dniu 11 listopada 2004 r., zostali zatrzymani przez Policje: pan Dariusz Benedykt Ciesielski i pani Barbara Laska. Zatrzymanych zwolniono po 24 godzinach.

Dariusz Benedykt Ciesielski jest jednym z liderów Polskiego Lobby przeciwko integracji Polski z "Unią Europejską" (http://www.naszasprawa.fir.pl).


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl