Represja w Lublinie za obronę dzieci nienarodzonych


24 stycznia 2007

W dniu 10 stycznia 2007 r. Sąd Rejonowy w Lublinie (sędzia Tomasz Posłuszny) uniewinnił Łukasza Wróbla od zarzutu wywołania zgorszenia w miejscu publicznym. Według sądu, wolność wyrażania swoich poglądów i przekonań - sprowadzająca się w tej konkretnej sprawie do pokazania wystawy antyaborcyjnej - ma pierwszeństwo przed wolnością społeczeństwa do unikania przykrych, niechcianych, szokujących treści.


8 listopada 2006

W dniu 25 października 2006 r. Sąd Okręgowy w Lublinie (sędzia Piotr Morelowski) uchylił wyrok grzywny dla Łukasza Wróbla orzeczony przez sąd niższej instancji i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Okręgowy dopatrzył się uchybień formalnych. Na poprzedniej rozprawie w dniu 18 października 2006 r. obrońca Ł. Wróbla adwokat Piotr Kwiecień stwierdził, że sąd powinien zwrócić się z zapytaniem do Sądu Najwyższego, ze względu na rozbieżne wyroki różnych sądów w sprawach Ł. Wróbla (vide: Białystok, Łódź).


13 czerwca 2006

W dniu 1 czerwca 2006 r. Sąd Rejonowy w Lublinie (sędzia Dorota Wiśniewska) uznał Łukasza Wróbla winnym wywołania zgorszenia i skazał na karę grzywny 2.000 zł oraz kary dodatkowe, za wystawę antyaborcyjną Wybierz życie, zorganizowaną w centrum Lublina za zgodą władz miasta. Wyrok nie jest prawomocny. Skazany zapowiedział apelację.Represja w Łodzi za obronę dzieci nienarodzonych

Represja w Białymstoku za obronę dzieci nienarodzonychRuch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl