English


Sprawa IPN


23 lipca 2007

Pod linkiem www.RuchNarodowy.pl/MU_031.html opublikowano II wydanie (uzupełnione wstępnym akapitem) artykułu Mariusza Urbana Pomników nie będzie, który wi±że się ze spraw± IPN.


9 listopada 2006

Pod linkiem www.RuchNarodowy.pl/MU_025.html opublikowano informację o pi¶mie Mariusza Urbana do IPN, która wi±że się ze spraw± IPN.


28 wrze¶nia 2006

Pod linkiem www.RuchNarodowy.pl/MU_023.html zamieszczono opracowanie Mariusza Urbana Sprawa przeciwko Ruchowi Narodowemu, rozpoczęta aresztowaniami w czerwcu i lipcu 1983 r., II 2001 (Wydanie II, IX 2006), która wi±że się ze spraw± IPN.


23 marca 2006

Pod linkiem www.RuchNarodowy.pl/MU_018.html został zamieszczony artykuł Mariusza Urbana A jednak piłsudczyzna bezpo¶rednio zaatakowała, który wi±że się ze spraw± IPN.


3 stycznia 2006

Pod linkiem www.RuchNarodowy.pl/JWD_001.html zamieszczono fragmenty ksi±żki prof. Jerzego Doerffera, byłego Rektora Politechniki Gdańskiej, maj±ce zwi±zek z represjami wobec Ruchu Narodowego (J. W. Doerffer, Życie i pasje. Wspomnienia, tom III: Burzliwy okres 1970-1988, Gdańsk 2005, s. 231, 233-235).


20 grudnia 2005

Pod linkiem www.RuchNarodowy.pl/JK_001.html zamieszczono Relację Jerzego Kołodzińskiego dotycz±c± Tajnej Organizacji im. Bohaterskich Przywódców Polski Przedwrze¶niowej w latach 1965-1967. Relacja ta jest istotna w aspekcie sprawy IPN.


18 stycznia 2005

Sfałszowanie notatki Służby Bezpieczeństwa przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu?

W publikacji z 2003 r. Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) o notatce Służby Bezpieczeństwa (SB), z której ma wynikać rzekoma agenturalno¶ć Niezależnej Grupy Politycznej (NGP) i Ruchu Narodowego, podano, że jest ona bez daty i bez podpisu: AIPN Gd, 0046/638, Notatka na temat Gdańskiego ¦rodowiska Narodowego, b.d., b.p. (S. Cenckiewicz, Służba Bezpieczeństwa w walce z Ruchem Młodej Polski 1979-1988, "Pamięć i Sprawiedliwo¶ć", nr 2, 2003, s. 142).

W publikacji z 2004 r. powstałej w ramach projektów badawczych IPN podano, że ta sama notatka SB jest już tylko bez daty: AIPN Gd, 0046/638, Notatka na temat Gdańskiego ¦rodowiska Narodowego, bez daty (S. Cenckiewicz, Oczami Bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2004, s. 404).


12 stycznia 2005

Wydawnictwo ARCANA wydało ksi±żkę Sławomira Cenckiewicza Oczami Bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL (Kraków 2004). Ksi±żka powstała w ramach projektów badawczych Instytutu Pamięci Narodowej: Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej w l. 1956- 1989 oraz Aparat bezpieczeństwa PRL wobec emigracji i Polonii. Recenzentem ksi±żki jest prof. Roman Wapiński.

R. Wapiński jest zwi±zany z lewic± od szesnastego roku życia; między innymi był członkiem KW PZPR w Gdańsku, w czasach PRL autorem podręczników do historii. R. Wapiński był promotorem doktoratu autora ksi±żki.


18 marca 2004

Pod linkiem http://www.RuchNarodowy.pl/MU-MR_001.html został zamieszczony e-mail Mariusza Urbana do Mariusza Romana z dnia 15 marca 2004 r. wraz z e-mailem M. Romana do M. Urbana z dnia 19 listopada 2003 r., który wi±że się ze spraw± IPN.


28 luty 2004

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu opublikował kolejn± wersję na temat rzekomej agenturalno¶ci Niezależnej Grupy Politycznej i Ruchu Narodowego (S. Cenckiewicz, Służba Bezpieczeństwa w walce z Ruchem Młodej Polski 1979-1988, "Pamięć i Sprawiedliwo¶ć", nr 2, 2003, s. 140-142).


12 grudnia 2003

Pod linkiem http://www.RuchNarodowy.pl/WH_001.html zostało zamieszczone Sprostowanie Włodzimierza Heesego, byłego przewodnicz±cego Zespołu Informacyjnego Ruchu Narodowego, z dnia 5 grudnia 2003 r. do tomu I "Encyklopedii >>Białych Plam<<", które wi±że się ze spraw± IPN.


26 listopada 2003

Równolegle z wezwaniem przeds±dowym z dnia 28 marca 2003 r. do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zostało skierowane pismo Mariusza Urbana z dnia 29 marca 2003 r. O sprawie zgłoszonej IPN zostało powiadomione Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu. Na pismo z dnia 29 marca 2003 r. nie udzielono odpowiedzi.

W dniu 16 czerwca 2003 r. o braku odpowiedzi na przedmiotowe pismo zostało powiadomione Kolegium IPN. Kolegium uchyliło się od zajęcia stanowiska uzasadniaj±c, że dotyczy ono sprawy personalnej. Z zał±czonego materiału wynika, że wprawdzie dotyczy to sprawy personalnej, ale przy domniemaniu wyczerpania znamion czynów zabronionych. Rzeczony materiał odnosi się zatem do istotnej kwestii - ewentualnej działalno¶ci na szkodę Instytutu. Znamienne jest, że ówczesny Przewodnicz±cy Kolegium Andrzej Paczkowski informuj±c, że nie rozpatrywali¶my Pana listu z dn. 29 marca br. 2003 r., dodatkowo zaznacza: ani tym bardziej zał±czonych do niego dokumentów (KI 17/2003, 1 VII 2003).


9 wrze¶nia 2003

Pod linkiem http://www.RuchNarodowy.pl/MF_001.html została zamieszczona Relacja Marka Finca z przeszukań, zatrzymania i aresztowania w sprawie przeciwko NGP i Ruchowi Narodowemu w czerwcu - lipcu 1983 r.

Zatrzymanie Marka Finca nastapiło dopiero w trzy tygodnie po zatrzymaniach w sprawie Ruchu Narodowego, w wyniku zeznań złożonych przez niektórych z aresztowanych, a zatem nie na skutek agentury SB, której w Niezależnej Grupie Politycznej i Ruchu Narodowym nie było. Zeznania zostały odwołane.


25 czerwca 2003

W wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu pracy zbiorowej Stan wojenny w Polsce 1981-1983, Warszawa 2003, opublikowano kolejn± wersję na temat rzekomej agenturalno¶ci Niezależnej Grupy Politycznej i Ruchu Narodowego. Pomijamy analizę tego opracowania, gdyż zostanie ona dokonana w s±dzie, w sprawie która była przedmiotem wezwania przeds±dowego do IPN z dnia 28 marca 2003 r.

Obecnie zwracamy uwagę na tak oczywiste fałszerstwo jak twierdzenie, że sprawę przeciwko NGP i Ruchowi Narodowemu umorzono w sierpniu 1983 r. (już w lipcu zaproponowano wobec nich amnestię, a w sierpniu sprawę umorzono, s. 545). W rzeczywisto¶ci w sprawie tej zastosowano amnestię w dniu 17 lutego 1984 r. (postanowienie S±du Rejonowego w Gdańsku). Przy czym wcze¶niej ze sprawy podlegaj±cej amnestii wył±czono do odrębnego postępowania materiały dotycz±ce drukowania nielegalnych wydawnictw.

Kwestia zastosowania amnestii była przedstawiona w wymienionym wezwaniu przeds±dowym, czyli przed wydaniem ksi±żki Stan wojenny w Polsce 1981-1983 (taka kolejno¶ć wynika również z pisma IPN z dnia 7 maja 2003 r.). Można zatem przypuszczać, iż IPN uważa, że w kwestiach zwi±zanych z Ruchem Narodowym nie musi liczyć się z argumentami, informacjami, dokumentami, jeżeli s± one niewygodne dla z góry założonej tezy.


28 maja 2003

Pod linkiem http://www.RuchNarodowy.pl/MU_001.html została zamieszczona publikacja Relacje Mariusza Urbana..., która wi±że się ze spraw± IPN. Dotyczy ona pocz±tków opozycji politycznej na Wybrzeżu.


20 maja 2003

Od dnia 30 kwietnia 2003 r. tekst Stan wojenny w Polsce 1981-1983 nie jest dostępny na stronie http://www.ipn.gov.pl. Pismem z dnia 7 maja 2003 r. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu odmówił zaspokojenia roszczeń zgłoszonych wezwaniem przeds±dowym z dnia 28 marca 2003 r. W tej sytuacji wnioskodawcy skieruj± sprawę do s±du.


2 kwietnia 2003

Wezwanie przeds±dowe do IPN z dnia 28 marca 2003 r.
http://www.RuchNarodowy.pl/wezwanie_pl.html


16 stycznia 2003

W grudniu 2002 r. na stronie WWW Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zamieszczono fragmenty publikacji IPN pt. Stan wojenny w Polsce 1981-1983. Zawarto tam nieprawdziwe stwierdzenia i insynuacje dotycz±ce Niezależnej Grupy Politycznej i Ruchu Narodowego (http://www.ipn.gov.pl/stan_wojenny_gdansk.html). Osoby, które zostały zniesławione podejm± stosowne kroki prawne.Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl